maandag, 27 mei 2024   

Planmatigonderhoud

Wat is het doel van planmatig onderhoud
Beheersing van onderhoud, dus planmatig onderhoud, wil zeggen dat de totale onderhoudskosten maximaal worden gereduceerd door het tevoren weten, kunnen voorspellen, kunnen overzien en kunnen beinvloeden of zelfs voorkomen van gebeurtenissen.

Meerjarenonderhoudsplanning
Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom men een meerjarenonderhoudsplanning maakt. De belangrijkste reden is dat onderhoud kosten met zich mee brengt. Meerjarenonderhoudsplanning wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en eventueel lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Meerjarenonderhoudsplanningen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete dakbedekking kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan

Uit de meerjarenonderhoudsplanning is zeer eenvoudig een jaarplanning te generen.

Inspectie en rapport
Door middel van een bouwtechnische inspectie, de zogenaamde nul-meting, wordt de actuele bouwkundige staat van een object vastgesteld. Hierbij stellen we de gebreken, tekortkomingen en achterstallig onderhoud vast. Vervolgens stellen we een rapport voor u op met:
 • de inspectie resultaten
 • een begroting van de uit te voeren verwachte werkzaamheden
 • een planning van de uit te voeren werkzaamheden

  Planning en begroting
  Een meerjarenonderhoudsplanning geeft aan hoe de stand van zaken is met betrekking tot de geplande onderhoudswerkzaamheden. Snel kan worden gesignaleerd of de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk overeenstemmen met de planning. De planning geeft dus aan of er achterstand is in het bouwkundig onderhoud en biedt mogelijkheden tot het bijstellen. Uit de bijbehorende begroting kunt u af leiden wat de te verwachten onderhoudskosten zijn. Op basis hiervan kunt u een budget voor uit te voeren onderhoudswerkzaamheden vaststellen.

  Bijsturen
  Het is van belang dat u een meerjarenonderhoudsbegroting of -planning jaarlijks controleert en zonodig bijstuurt. Het eerste rapport, de nul-meting, is het meest uitgebreid. Wanneer u dit in hoofdlijnen volgt, is het daarna een kwestie van bijsturen.

  Beoordeling en controle
  Vervolgens kunnen wij u begeleiden in:
 • Beoordelen van offertes en begrotingen
 • Controle van de voortgang en de planning
 • Controle opstellingen van meer- en minderwerk
 • Kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering